Можете да посетите сайта ни тук

Можете да се доверите на нашия опит- повече от 20 години, в сферата на: счетоводно обслужване, данъчни консултации, в това число по ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, АПК и др, оптимизиране на данъци и оптимизиране на разходи, вътрешно финансов одит и пр.

Страници

Гласувайте за нашия блог тук

BGtop

Like button

вторник, 29 март 2011 г.

запис на заповед, авал, предявяване

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД
Без протест и разноски
Дата на издаване 14.03.2012г (с думи ) ……………..………………………………………………………………………………………………….……………,
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………
Място на издаване : гр. София, р-н Красно село, ж.к. Красно село, ул. Хубча 8, ет. 1, офис А-1

Подписаният……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….…………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………,
С ЕГН: ………………………………………………………….., притежаващ л.к. N: ………………………………………………………….……………………….,
 изд. На …………………………………………………………………., от МВР- ………………………………………………………………….………………………,
Адрес: (гр., р-н, кв., ул., ет., ап.) ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., като издател на настоящия запис на заповед на дата 14.03.2012г (с думи) …………………………………..…………………….…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, безусловно се задължавам срещу предявяването на този запис на заповед на дата ……………………………………………….……,
(с думи ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………………………….………..…………,
Да заплатя на Поемателя Веста Консулт ЕООД с ЕИК 175061192, със седалище и адрес на управление  гр. София, р-н Красно село, ж.к. Красно село, ул. Дебър 17, ет. 1, офис А-1, представлявано от управителя си Валентина Димитрова Петрова с ЕГН 5803086496, лична карта N: ……………………………………………………….., изд. На 02.02.2012 от МВР – София, с постоянен адрес гр. София, р-н Красно село, ж.к. Лагера, ул Смолянска 4, ет. 1, ап. 4 сумата от : ………………………………………………………………… (с думи) ……………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………….... лева. 

Издател : (трите имена)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………….………

Подпис на издателя: ………………………………………………………………………………

АВАЛ

Подписаният ………………….от град/с. …………………….. ЕГН, ……….., с л.к. номер…………., издадена от МВР…………………, на …………………………г., гарантирам като поръчител изплащането на този запис на заповед.

Подпис: ……………………..
/име на подписаният/

ПРЕДЯВЯВАНЕ

Подписаният …………………………………….,ЕГН……………..,с л.к. номер ……………………, издадена от ………………………гр. ………………….на ……………….. в качеството им на ……………………………………….., заявявам, че днес, на ……………………………………….г. ми беше предявен за плащане този запис на заповед.

За издателя: ………………
/……………../


Допълнителни бележки по бланките:

Записът на заповед не е договор и не е същинско обезпечение. В последните години е честа практика да се издава запис на заповед, когато се поема задължение за заплащане на парична сума в по-късен момент. За това считам за полезно включването на тази бланка като образец.
Основното предимство на записът на заповед е, че чрез него може да се спести воденето на съдебно дело за съответната сума. Съгласно ГПК, записът на заповед е извънсъдебно изпълнително основание.Въз основа на него кредиторът може направо да се снабди със заповед за изпълнение и да предприеме чрез съдебен изпълнител принудителни действия за събиране на вземането си от длъжника (издателя на записа на заповед).

Трябва да се има предвид, че записът на заповед е формален акт. Той трябва да е в писмена форма и да съдържа всички посочени в закона реквизити, а именно (ТЗ):
- наименованието „запис на заповед”
- безусловно обещание да се плати определена парична сума;
- падеж,
-място на плащане,
-името на лицето на което или на заповедта на което трябва да се плати,
-дата и място на издаването,
-подпис на издателя.

Неспазването на тези изисквания прави записът на заповед недействителен.

Трябва да се посочат данните на издателя на записа на заповед и на лицето, което го представлява (в случая бланката е ориентирана така че и издателя и кредитора са юридически лица, няма пречка да бъдат и физически лица, стига да е спазено условието да няма липсващи реквизити).

Падежът е датата на която трябва да се изплати записа на заповед. Той може да се определи и по различен начин от дадения в примерната бланка: на предявяване или като определен срок след предявяване. Клаузата „без протест” или „без разноски” освобождава лицето, на което е издаден запис на заповед от необходимостта да извърши протест пред нотариус, ако издателят не плати сумата по записа.
Авалът е поръчителство по запис на заповед. Лицето, което авалира, гарантира плащането от издателя. Препоръчително е, когато записът на заповед се издава примерно от ООД, той да се авалира от Управителя или от съдружниците. Така освен отговорността на дружеството, се ангажира и личната отговорност на съответното физическо лице. Не е задължително записът на заповед да се авалира.
Текстът относно предявяването не е задължителен, но чрез него се доказва, че записът на заповед е бил предявен на издателя. Посочва се наименованието на издателя и качеството на лицето , което се подписва- управител, изпълнителен директор и др.

Няма коментари: