Можете да посетите сайта ни тук

Можете да се доверите на нашия опит- повече от 20 години, в сферата на: счетоводно обслужване, данъчни консултации, в това число по ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, АПК и др, оптимизиране на данъци и оптимизиране на разходи, вътрешно финансов одит и пр.

Страници

Гласувайте за нашия блог тук

BGtop

Like button

събота, 3 септември 2011 г.

ПЪЛНОМОЩНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ


ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата……………………………………………………………….......................................,
от гр…………………………………………………….., с ЕГН:……………….. ,
с л.к. №………………….., издадена на………………… от МВР гр……………………………………….,
настоящ адрес: гр./с……………………………………………., обл………………………………………...,
ул……………………………………………………………………… , № ……., вх..……., ет. ……., ап…….

УПЪЛНОМОЩАВАМ:
………………………………………………………………………………………….......................................,
от гр…………………………………………………….., с ЕГН:……………….. ,
с л.к. №………………….., издадена на………………… от МВР гр……………………………………….,
настоящ адрес: гр./с……………………………………………., обл………………………………………...,
ул……………………………………………………………………… , № ……., вх..……., ет. ……., ап…….

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да управлява в страната и чужбина притежавания от мен лек автомобил
марка - ……………………………………………., модел - …………………………………………………..,
рама - ……………………………………………..., двигател - ……………………………………………….,
с държавен рег. № ……………………………….
Да продаде, на когото намери за добре при цена и условия, каквито той/тя прецени
гореописания автомобил.
Да ме представлява пред КАТ, ДАИ във връзка с експлоатацията на гореописаното МПС.
Да ме представлява пред всякакви застрахователни органи във връзка със застраховането на автомобила, получаване на застрахователни премии и всякакви други дейности, както и да ме подписва на всички документи във връзка с
посочените правомощия.

Пълномощното е със/без срок ………………………….


………………….год.                                                     УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:………………………….
гр………………………………..

Няма коментари: