Можете да посетите сайта ни тук

Можете да се доверите на нашия опит- повече от 20 години, в сферата на: счетоводно обслужване, данъчни консултации, в това число по ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, АПК и др, оптимизиране на данъци и оптимизиране на разходи, вътрешно финансов одит и пр.

Страници

Гласувайте за нашия блог тук

BGtop

Like button

понеделник, 29 август 2011 г.

ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКА В ЧУЖБИНА

„..............................(име на фирма)” Е/ООД/АД..... ЕИК ..............................
Предприятие, организация, учреждение


ЗАПОВЕД
за командировка в чужбина
........./................ДД.ММ.ГГГГ

На основание чл. 121 от Кодекса на труда
и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

КОМАНДИРОВАМ:

................................................................, ............................(длъжност)
Трите имена, длъжност

По маршрут София – ................................(дестинация)– София  
за срок от  30  дни , считано от дата............ до дата..........                           със задача : .....................................................
..................................................................


Командировката е с право на двойния размер на :
1. Дневни пари : по  ................ евро на ден или левовата равностойност ..................... лв; 
2. Квартирни пари по................. на ден , в зависимост от заповедта на ръководството.

Пътуването да се извърши с ....................................... ..................................................................

В 10-дневен срок от завръщането си командированият да представи писмено отчет за извършената работа и отчет за изразходваните средства.

Разходите за командировката са за сметка на: „ ..................................” Е/ООД
Ръководител:

     „ ..................................... ” ЕООД


гр.София
ДАТА:........... г.

Сметка за полагащи се пътни, дневни и квартирни пари
                            на  

.................................................., .....................................
Трите имена, длъжност

№ по ред Дата на пътуването Брой дни      Маршрут                Дневни
Сума        валута
1.          от .............                                   30     София-..............     .......         евро
                  до
            дата............
1. Дневни пари за:                30  дни * .......  евро = .......      евро
Всичко:.........  евро

Словом: ......................................................  евро


Дата: ....................                                 Подпис:

Утвърждавам:                                         Ръководител:                


Няма коментари: