Можете да посетите сайта ни тук

Можете да се доверите на нашия опит- повече от 20 години, в сферата на: счетоводно обслужване, данъчни консултации, в това число по ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, АПК и др, оптимизиране на данъци и оптимизиране на разходи, вътрешно финансов одит и пр.

Страници

Гласувайте за нашия блог тук

BGtop

Like button

сряда, 9 май 2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗЮЛНЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗЮЛНЦ


Долуподписаният/aта, ..., ЕГН ..., с постоянен адрес: гр. ... , ул. „ ... “ №, притежаващ/а лична карта № ..., издадена на ... г. от МВР - гр. ... , в качеството си на ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ на сдружение/фондация/клон на ЮЛНЦ “...“ (в процес на регистрация към Централен регистър към Министерство на Правосъдието), със седалище и адрес на управление: гр. ..., ж.к. “...”, п.к. ..., ул. „...“ № ...,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

представляваното и управлявано от мен ЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност:
1. ще разходва имуществото си за : .........................
2. извършва всяка година проверка на дейността си от дипломиран експерт - счетоводител,
3. ще води книги за протоколите от заседанията на управителните си органи
4. ще изготвя редовно доклад за дейността по реда на ЗЮЛНЦ чл. 40, ал. 2
5. ще взема решенията на колективния си орган по реда и начина определени в ЗЮЛНЦ
6.ще спазва предвидения в ЗЮЛН ред и начин за вземане на решения относно вземане на решения при безвъзмездно изразходване на имуществото си в случаите посочени в 41, ал 3 ЗЮЛНЦ
7. ще извършва подбор на лицата и начина за тяхното подпомагане в зависимост от целите, финансовите възможности и правилата за осъществяване на дейността си;
8. няма да сключва сделки с лицата по чл. 41. ал 4 въввръзка с ал. 3 т. 1 ЗЮЛНЦ

Дата: ......
гр. София

ДЕКЛАРАТОР: .........................

Декларация по 142, 8 ТЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 142, ал 8 ТЗ
Долуподписаният (трите имена) с ЕГН ..., живущ в гр. ..., ж.к. ..., бл. ..., ап. ..., представляващ ЕТ .............. с адрес на управление гр. ......., ж.к. ..........., бл. ..., ап. ....

ДЕКЛАРИРАМ:


Че съгласно  Търговския закон:
1. Не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. Не съм невъзстановен в правата си несъстоятелен
3. Не съм осъден за банкрут
4. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
5. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност
(6. Нямам регистрирана на мое име друга фирма- ЕТ.*
7. Декларирам, че се подписвам по следния начин:**

…………………………………)


Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………………
* Не е задължителна клауза, пише се само, ако се регистрира ЕТ, а не друга форма на юридическо лице. При регистрация , респ. промяна на управител/прокурист на ООД/ЕООД, тази точка няма да я има. 
** Тази декларация може да се обедини с декларация, спесимен от саморъчния подпис на управителя. В този случай следва да се завери пред нотариус. В противен случай спесименът не е положен и представен в предвидената в закона форма. 

Покана за доброволно изпълнение на физическо лице

До
(трите имена),
ЕГН .....,
лична карта номер ........
адрес: гр. ........., ж.к. ........, бл. ....,
вх. ...., ап. .......


ПОКАНА
за доброволно изпълнение
от ..............................(трите имена на кедитора)


Уважаеми г-н/г-жо Длъжник*,
Съгласно сключен договор ............................., от дата ...................................., наричан за краткост договора, между нас и във връзка с неизпълнението Ви на задълженията по договора, ви отправям настоящата покана за доброволно изпълнение на задълженията ви по договора като ви давам срок до .................................... да платите доброволно сумата по задължението, която възлиза на ............................. лева.

Падежът на плащане на съответните суми е бил както следва на дата ............................ Сумите са дължими в едно с неустойката за просрочено плащене / или в едно с дължимата лихва за просрочие / в размер на ................% от дължимата сума за всеки просрочен ден, съгласно договора**. При просрочване на плащането на някоя от дължимите вноски по-горе, следва ............................(тук спокойно можете да си измислите някаква санкция, да изтриете изречението или да цитирате някоя наказателна клауза от догорора си, на която дасе позовете ).
При неизпълнение на задълженията Ви, ще бъдат предприети мерки по принудително изпълнение чрез компетентните държавни органи, налагане на запор върху заплата, движимо и недвижимо имущество и др.

С Уважение:............
(трите имена на кредитора/кредиторите)

Дата: ...............
Гр./с. ..............

* Пишат се трите имена или поне име и фамилия на длъжника
** Ако в договора сте проявили недалновидност и не сте включили нито неустойка, нито лихви за просрочие, можете да се позовете на действащото законодателство и да напишете текста „в едно със законната лихва за просрочие”. Можете да се осведомите за размера й на сайта на бнб или от където намерите за добре.

Искане за поправка на явна фактическа греша в Търговски регистър

ИСКАНЕ
ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

От …………………………………………………………………………..................... ЕГН: ……………
Представител на ………………………….........…………………………………………………………………...
с ЕИК: ……………………………..............…………..……………………………………………………………….

Допусната явна фактическа грешка в изписването на
………………………………………………………………………………………………………....................…………
…………………………………………………………………………………………....................………………………
……………………………………………………………………....................……………………………………………

Правилното е : ………………………………………..........………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………....................……………………
………………………………………………………………………………………………....................…………………
……………………………………………………………………………………………....................……………………
……………………………………………………………………………………………………....................……………Дата: ………………
гр./с. ………………
Подпис: ………………………

вторник, 8 май 2012 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаната :
С ЕГН :
Лична карта номер:
Живуща в гр:
Ул./кв/бл/вх/:
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:
Не работя по трудов договор, не съм страна по трудово правоотношение или приравнено към него.  Декларирам че съм инвалид с трайно изгубена работоспособност ……………………………………., което удостоверявам с копие от  ТЕЛК решение.
Прилагам следните документи:
1.       ТЕЛК решение.ДЕКЛАРАТОР: ……………………….
Важна забележка: 
Тази декларация се подписва от лица по граждански договор с призната загуба на работоспособността над 50 % (инвалидност). Загубата на работоспособността се удостоверява с експертиза на работоспособността. Компетентните органи, които могат да се произнесат по въпросите за намалена или изгубена работоспособност са ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК. Експертизите за инвалидност (изгубена работоспособност с 50 и повече на сто) се издават единствено от ТЕЛК или НЕЛК. 
Нашият съвет е внимателно да преглеждате приложената експертиза. Много често тя се издава за определен период от време, защото се очаква лицето да възстанови напълно или частично работоспособността си. Това е важно. 

Лицата , на които им е призната и доказана инвалидност с над 50 на сто ползват различни данъчни облекчения. В този случай им се изплаща възнаграждението по граждански договор и те отговарят за данъците си и задълженията си от тук на сетне. 

Има още един случай, в който лицето отговаря само за задълженията си- в хипотезата, когато е самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия. В този случай лицето следва да ви представи картонче (номер) по Булстат. 

Възможно е лицето да работи по трудово правоотношение или приравнено на него, като осигурителният му доход е над 2000 лева. В този случай му се удържа само данък и се превежда към бюджета. 

Във всички останали случаи, когато възложите по граждански договор изпълнението на дадена работа следва да удържите сумата за осигуровки и данък върху възнаграждението на лицето след приспадане на нормативно признатите разходи и да ги внесете в НАП от негово име и за негова сметка. Освен това следва да му издадете хонорар сметка за изплатената сума с направените удръжки. 

Надявам се да съм ви била полезна! 

Поздрави, 
Марина Мучакова

сряда, 14 март 2012 г.

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ НА МЕНИТЕЛНИЦА


МЕНИТЕЛНИЦА
Без протест и разноски
Дата на издаване 0.02.2013 (примерно)
Място на издаване: гр. София, р-н, кв., ул. ет., ап.
Място на плащане: гр. Каспичан, кв., ул., ет., Ап.
Падеж: десет дневен срок след предявяване на менителницата.
Подписаният …, ЕГН: …, л.к. N…, изд. На……г., от МВР…., постоянен адрес: …..гр, ул., номер……,безусловно нареждам на ……………………..ООД/ЕООД, с ЕИК ….., седалище и адрес на управление …, гр. …, ул, ап., да заплати на ………………….., ЕГН: …., л.к. N: …., изд. На: …., от МВР …., постоянен адрес ……, или негова заповед в десетдневен срок след предявяване на  тази менителница сумата от ……. /с думи …/ лева.
Сумата е платима по банкова сметка на поемателя IBAN: …в банков клон …., банков код: …..
Издател (трите имена и подпис )

събота, 19 ноември 2011 г.

Договор за наем на МПС без екипаж

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Днес,      г., в гр./с    , между:
1. ... ,
наричан по-долу Наемодател, със седалище и адрес на управление:
гр.  ... ЕИК ... регистриран в Агенция по вшписванията , представляван от     ,
действащ в качеството си на... , от една страна, и
2. ... ,

наричан по-долу Наемодател, със седалище и адрес на управление:
гр.  ... ЕИК ... регистриран в Агенция по вшписванията , представляван от     ,
действащ в качеството си на... , от една страна, и
от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. 1.

(1) Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване следното моторно превозно средство:
вид     марка     , модел     ,
регистрационен №     , рама (шаси) №    
двигател №     , наричано по-долу „превозното средство".
    Превозното средство се предоставя без екипаж и без задължение за извършване на услуги по управлението и техническата му експлоата¬ция2.
    Превозното средство ще се използва от Наемателя в съответст¬вие с предназначението му за следното:

    Превозното средство се предава в състоянието, в което се нами¬ра към момента на сключване на този договор, като Наемодателят гарантира, че то е годно за ползване съгласно предназначението му и няма недостатъци, които могат да препятстват ползването му или които го правят опасно за обслужващите го лица.
    Превозното средство се предаде на Наемателя при сключването на този договор. За предаването му се подписа предавателен протокол (Приложение № 1), в който е описано състоянието на превозното сред¬ство и принадлежностите, с които е комплектувано.
    Срещу предоставеното ползване Наемателят се задължава да заплаща наемна цена в размера и при условията, уговорени в този договор.
Чл. 2. Наетото превозно средство е собственост на Наемодателя, видно от представените при сключването на този договор документи, а именно:     ……….

II. НАЕМНА ЦЕНА. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. РАЗХОДИ ПО ПОЛЗВАНЕТО.

Чл. 3. (1) За ползването на превозното средство Наемателят дължи наемна цена в размер на      лева месечно'.
    Наемната цена се плаща по следния начин:     2.
    Наемната цена се плаща в брой в офиса на Наемодателя, нахо-
дящ се на адрес:     , или по банков път по следната
сметка:     3.

Чл. 4. (1) Всички разходи, свързани с ползването на превозното средство са за сметка на Наемателя.
    Наемателят заплаща за своя сметка и разходите по текущата поддръжка и профилактика на превозното средство.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 5. (1) Наемателят е длъжен:
    да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор, като полага грижата на добрия търговец;
    да извършва текуща поддръжка и профилактика на превозното средство;
    да плаща наемната цена по начина и в сроковете, уговорени в то¬зи договор;
    да уведоми незабавно Наемодателя при възникване на повреди на превозното средство;
    да уведоми незабавно Наемодателя при повреди, пътно-тран- спортни произшествия, кражба и всякакви други посегателства върху превозното средство, причинени от трети лица. В тези случаи Наемателят е длъжен да предприеме всички необходими действия за реализиране на правата на Наемодателя срещу третите лица, както и срещу застрахователя;
    да върне превозното средство след прекратяване на този договор.
    Наемателят има право:
    да ползва превозното средство съгласно предназначението му и уговореното в този договор;
    да извършва с превозното средство транспортна (превозна) дей¬ност, съответна на предназначението му за свои нужди или по догово¬ри за превоз, сключени с трети лица.
    Наемателят няма право да пренаема превозното средство без изрично писмено съгласие от Наемодателя.
    Наемателят няма право да извършва никакви промени в кон¬струкцията и системите на превозното средство.
Чл. 6. (1) Наемателят е длъжен да отстранява за своя сметка пов¬реди на превозното средство, които са причинени виновно от него или негови служители.
(2) Ремонтите съгласно предходната алинея трябва да се извършват веднага след възникване на съответната повреда.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл. 7. (1) Наемодателят е длъжен да предостави превозното сред¬ство, предмет на този договор, във вид и състояние, които отговарят на ползването, за което е наето.
    Наемодателят е длъжен да поддържа превозното средство в съ¬стояние, което отговаря на уговореното ползване, като отстранява за своя сметка всички повреди, които не са причинени виновно от Наема¬теля или от негови служители и са извън кръга на повредите и изхабя¬ването на превозното средство, свързани с обикновеното му употре¬бление.
    Наемодателят е длъжен веднага след уведомяването му от Наемателя да започне действия за извършване на ремонта.

Чл. 8. (1) Наемодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното пол¬зване на превозното средство.
    За срока на този договор Наемодателят няма право да отстъп¬ва на грети лица, по какъвто и да е начин, ползването на превозното средство, както и да им прехвърля собствеността върху него.
    Наемодателят не носи отговорност за изпълнението на този договор, ако превозното средство бъде противозаконно отнето от тре¬ти лица.
Чл. 9. Наемодателят има право:
    да получава наемната цена съгласно уговореното в този договор;
    да проверява по всяко време състоянието и начина на ползване на превозното средство, като не затруднява ползването му от Наемателя;
    след прекратяване на този договор да получи превозното средст¬во в състоянието, в което го е предал, като се отчете нормалното му из¬хабяване за периода на ползването;
    да иска обезщетяване на вредите, причинени на превозното сред¬ство от Наемателя и неговите служители, както и на вредите, които са причинени от трети лица, но не биха възникнали, ако Наемателят бе¬ше положил разумно очакваната от него грижа за предотвратяването и/ или намаляването им.
V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10. (1) Този договор се сключва за срок от    , считано от
датата на предаването на превозното средство на Наемателя.
    Ако след изтичането на срока по предходната алинея ползване¬то на превозното средство продължи без противопоставяне от Наемо¬дателя, договорът се счита продължен за неопределен срок. В този слу-чай всяка от страните може да го прекрати, като предизвести другата страна      дни по-рано.
    Преди изтичане на срока по ал. 1 действието на този договор мо¬же да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

Чл. 11. (1) Наемателят може да развали договора преди изтичане¬то на срока му, ако:
    превозното средство е предадено в състояние, което не съответ¬ства на уговореното ползване;
    превозното средство има недостатъци, които не позволяват или значително затрудняват ползването му съгласно уговореното;

    Наемодателят не е отстранил в разумен срок възникнали повре¬ди, когато това е негово задължение.
 (2) В случаите по предходната алинея Наемателят може да развали емодателят е длъжен да обезпечи несмущаваното пол- юто средство.
на този договор Наемодателят няма право да отстъп- 1, по какъвто и да е начин, ползването на превозното 1 да им прехвърля собствеността върху него. гелят не носи отговорност за изпълнението на този возното средство бъде противозаконно отнето от тре-
дателят има право:
а наемната цена съгласно уговореното в този договор; ва по всяко време състоянието и начина на ползване на тво, като не затруднява ползването му от Наемателя; атяване на този договор да получи превозното средст- , в което го е предал, като се отчете нормалното му из- ода на ползването;
гзщетяване на вредите, причинени на превозното сред- ля и неговите служители, както и на вредите, които са ;ти лица, но не биха възникнали, ако Наемателят бе- мно очакваната от него грижа за предотвратяването и/ з им.
V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 10 (1) Този договор се сключва за срок от    , считано отдатата на предването на превозното средство на Наемателя.

(2) Ако след изтичането на срока по предходната алинея ползването на превозното средство продължи без противопоставяне на наемодателя, догояорът се счита продължен за неопределен срок. В този случай всяка от страните може да го прекрати, като предизвести другата страна ............... дни по-рано.

(3) Преди изтичане на срока по ал. 1 действието на този договор може да бъде прекратено по взаимно съгласие на страните.

Чл. 11 (1) Наемателят може да развали договора преди изтичането на срока му, ако:
    Превозното средство е предадено в състояние, което не съответства на уговореното ползване,
    Превозното средство има недостатъци, които не позволяват или затрудняват ползването му съгласно договореното;
    Наемодателят не е отстранил в разумен срок възникналите повреди, когато тва е негово задължение.
(2) В случаите по предходната алинея Наемателят може да развали договора без да дава допълнителен срок за изпълнение, но е длъжен писмено да уведоми Наемодареля.

Чл. 12. (1) Наемодателят може да развали договорът преди изтичането на срокът му ако:
    Наемателят ползва превозното средство не по предназначение или в нарушение на уговореното ползване;
    Наемателят съществено уврежда превозното средство или създава опасност за такова увреждане;
    Наемателят повече от 2 пъти е бил в закъснение за плащане на наемната ценам, които закъснения са продължили повече от ... дни.
    Наемателят не е платил наемната цена за 2 или повече последователни периода
(2) Развалянето на т. 3 и т.4 на ал. (1) се обезсилва, ако наемателят в три дневен срок  след увеомлението за разваляне на договора, плати всички дължими суми по договора, вкл неустойка за забава.
VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ


Чл. 13 (1).  Ако Наемодателят не предприеме незабавното действие за отстранаяване на повредите, съгласно настоящия договор, той дължи неустойка в двойния размер на наемната цена за периода, през който поради забавата му, превозното средство не е ползвано от наемателя.
(2)  Ако поради неизпълнениет на задълженията на Наемодателя, съгласно този договор, Наемателят бъде принуден да преустанови ползването нап ревозното средство, Наемодателят му дължи неустойка, в размер на ... % от общата наемна цена за периода от преустановяването до края на срока на този договор.

Чл. 14. (1) При забава на плащането на наемната цена, Наемателят дължи неустойка в размер на ... % от сължимата сума за всеки ден забава, но не повече от .... % общо. Наемодателят не губи правото на тази неустойка дори ако развали договора.
(2)  ако след прекратяване на този договор, Наемателят не върне превозното средство в .... дневен срок, той дъжи неустойка за периода на забавата, която е равна на тройния размер на наемната цена за такъв период. В този случай Наемателят е длъжен да изпълнява и всичките си задължения по този договор.  Ако Наемодателят развали договора при условията на чл. 12 ал 1, т.1 и т. 2, Наемателят му дължи неустойка в размер на ... лева.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. (1) Всики съобщения между страни във връзка с този договор, се извършват в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена при съобщения, по факс, е-мейл, скайп и др. средства за комуникация.
(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.
(3)  За целите на този договор адресите, телефоните и лицата за контакт по договора са:
1.  Наемодател: .....
2.  Наемател: ....
(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки и др. подобни.

Чл. 16. Нищожността на някоя от клаузите от договора или на допълнително уговорените условия, не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 17. (1) За неуредени въпроси в този договор се прилагат правилата на ЗЗД относно наема.
(2) Всички спорове, породени от този договор, или от отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него , вкл и споровете породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред ... съд.

Чл. 18. Договорът изразява всички договорени условия по включените в него въпроси, като всички предхождащи го обсъждания, съобщения, съгласувания, предложения, потвърждения, обещания и др шподобнисе обезсилват от този договор с изключение на изрично посочените в него.

    Този договор се състои от .... страници, като включва още и приложение номер 1 – предварителен протокол и .... страници.

Договорът и приложението към него се с ъставиха и подписаха в два еднакви оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.За Наемодателя: ..........................

За Наемателя: ................................

сряда, 26 октомври 2011 г.

Искане за поправка на явна фактическа грешка (Агенция по вписванията, Търговски регистър)

                   До Агенция по вписванията
      Търговски регистърИСКАНЕ
ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

От …………………………………………………………………………..................... ЕГН: ……………
Представител на ……………………………………………………………………………………………...
с ЕИК: ………………………………………..………………………………………………………………. 

Допусната явна фактическа грешка в изписването на
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Правилното е : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Дата: ………………
гр./с. ………………                                                                                Подпис: ………………………


събота, 3 септември 2011 г.

ПЪЛНОМОЩНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ


ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата……………………………………………………………….......................................,
от гр…………………………………………………….., с ЕГН:……………….. ,
с л.к. №………………….., издадена на………………… от МВР гр……………………………………….,
настоящ адрес: гр./с……………………………………………., обл………………………………………...,
ул……………………………………………………………………… , № ……., вх..……., ет. ……., ап…….

УПЪЛНОМОЩАВАМ:
………………………………………………………………………………………….......................................,
от гр…………………………………………………….., с ЕГН:……………….. ,
с л.к. №………………….., издадена на………………… от МВР гр……………………………………….,
настоящ адрес: гр./с……………………………………………., обл………………………………………...,
ул……………………………………………………………………… , № ……., вх..……., ет. ……., ап…….

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да управлява в страната и чужбина притежавания от мен лек автомобил
марка - ……………………………………………., модел - …………………………………………………..,
рама - ……………………………………………..., двигател - ……………………………………………….,
с държавен рег. № ……………………………….
Да продаде, на когото намери за добре при цена и условия, каквито той/тя прецени
гореописания автомобил.
Да ме представлява пред КАТ, ДАИ във връзка с експлоатацията на гореописаното МПС.
Да ме представлява пред всякакви застрахователни органи във връзка със застраховането на автомобила, получаване на застрахователни премии и всякакви други дейности, както и да ме подписва на всички документи във връзка с
посочените правомощия.

Пълномощното е със/без срок ………………………….


………………….год.                                                     УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:………………………….
гр………………………………..

петък, 2 септември 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
НА НЕДВИЖИМ ИМОТ


Днес …………………… в гр. …………………… на основание чл. 19 от Закона за задълженията и договорите между :

…………………………….., гр………………………, ЕИК ………………………., представлявано от …………………………………………, в качеството му на ………………………………….., наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ
и
…………………………….., гр………………………, ЕИК ………………………., представлявано от …………………………………………, в качеството му на ……………………………, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, се сключи този договор.
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли, а КУПУВАЧЪТ да купи в срока и при
цената, договорена в настоящия договор, следния, собствен на ПРОДАВАЧА
недвижим имот : …………………………. ………………………………….. ………………………………………………….
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. КУПУВАЧЪТ се задължава да закупи, а ПРОДАВАЧЪТ да продаде, описания в
чл.1. от договора недвижими имот, за ПРОДАЖНА ЦЕНА, в размер на ………………
Чл.3. Днес ………… година, КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА авансово задатък
в размер на сумата от …………………….. като към датата и с факта на подписването на
Предварителния договор удостоверява, че тази сума е реално платена и напълно
получена от ПРОДАВАЧА.
Чл.4. Остатъкът от продажната цена, в размер на …………………..КУПУВАЧЪТ се
задължава да заплати на ПРОДАВАЧА, в деня на изповядването на покупко-
продажбата по нотариален ред, за което плащане ПРОДАВАЧЪТ се задължава да
издаде на КУПУВАЧА надлежна разписка., като част от сумата ще бъде изплатена
във вид на банков кредит от ……………………………. на КУПУВАЧА съгласно установения
ред .
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
5.1. Да представи в срок до …………………… година всички необходими оригинални
документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот, предмет на
покупко-продажбата и изпълнението на особените изисквания на закона за изповядване
на покупко-продажбата по нотариален ред, а именно:
- Акт за собственост;
- Данъчна оценка на имота
5.2. Да освободи продаваемия недвижим имот и да предаде владението на
КУПУВАЧА в деня на сключването на окончателния договор за покупко-продажба по
нотариален ред.
5.3. Да представи на КУПУВАЧА документи, доказващи, че всички текущи и
фиксирани разходи, в т.ч. ток, вода, ТЕЦ, телефон, разходи в жилищната сграда, в
която се намира имота- за почистване, за асансьор и др. реализирани към датата на
прехвърлянето на собствеността са реално погасени към кредиторите.
Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че притежава изцяло и в пълен обем правото на
собственост върху недвижимия имот, предмет на предварителния договор, описан в
чл.1 от договора; че имотът не е обременен с вещни тежести
/ипотеки, възбрани и др./; че върху него не са учредени вещни права в полза на трети
лица; че за същия няма вписани искови молби; че няма висящи съдебни спорове и
изпълнителни дела; че не е предмет на реституционни претенции; на други
предварителни договори за покупко-продажба, на договори за наем; че представените
от него документи са автентични и с вярно съдържание и че няма други документи,
касаещи правото на собственост върху продаваемия недвижим имот, както и, че не са
налице, каквито и да било обстоятелства, които да доведат до пълна или частична
евикция на КУПУВАЧА по този имот.
Чл.7. ПРОДАВАЧЪТ имат право да иска сключването на окончателен договор за
покупко-продажба на недвижимия имот, подробно описан в чл.1. от този договор, в
срока и при цената, договорена с настоящия договор.
Чл.8. КУПУВАЧЪТ се задължава:
8.1. Да закупи недвижимия имот, подробно описан в чл.1 от настоящия договор, в
срока, при цената и при условията, договорени с настоящия договор.
8.2. Да заплати на ПРОДАВАЧА продажната цена, по начина и в сроковете,
договорени с този предварителен договор.
Чл.9. КУПУВАЧЪТ има право:
9.1. Да иска сключването на окончателен договор за покупко-продажба на
недвижимия имот и изповядването на сделката пред нотариус на уговорената между
страните дата.
9.2. Да получи владението, на датата, уговорена между страните.
9.3. Да получи всички документи, съгласно условията на чл. 5 от този предварителен
договор.
ІV. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл.10. Страните се съгласяват сключването на окончателния договор за покупко-
продажба на недвижимия имот, по чл.1., пред Нотариус по местонахождението на
имота, по нотариален ред, да се извърши в срок до ………………… считано от датата на
подписването на настоящия договор за покупко-продажба.
V. РАЗНОСКИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР
Чл.11. Всички разноски, съпровождащи сключването и вписването на окончателния
договор за покупко-продажба /държавни и нотариални такси и данъци/ са за сметка на
двете страни по равно до данъчна оценка.
VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.12. ПРОДАВАЧЪТ има право да задържи авансовата сума получена по чл. 3 от
настоящия предварителен договор, в случай на виновно неизпълнение на задълженията
по предварителния договор от страна на КУПУВАЧА.
Чл.13. При виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна
на ПРОДАВАЧА, последният дължи връщане на КУПУВАЧА на авансово
предоставената сума по чл.3 от договора, в двоен размер.
VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.14. Всяка от страните има право да иска обявяването от съда, на настоящия
предварителен договор за окончателен на основание чл. 19 от ЗЗД, при неспазване на
срока за сключването на окончателния договор.
Чл.15. За всички неуредени в настоящия предварителен договор въпроси се прилагат
разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и българското гражданско
законодателство.
Настоящият предварителен договор се изготви и подписа в два еднообразни
екземпляра – по един за всяка от страните.
 


ПРОДАВАЧ: ..............................                                    КУПУВАЧ: .........................................

понеделник, 29 август 2011 г.

ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКА В ЧУЖБИНА

„..............................(име на фирма)” Е/ООД/АД..... ЕИК ..............................
Предприятие, организация, учреждение


ЗАПОВЕД
за командировка в чужбина
........./................ДД.ММ.ГГГГ

На основание чл. 121 от Кодекса на труда
и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

КОМАНДИРОВАМ:

................................................................, ............................(длъжност)
Трите имена, длъжност

По маршрут София – ................................(дестинация)– София  
за срок от  30  дни , считано от дата............ до дата..........                           със задача : .....................................................
..................................................................


Командировката е с право на двойния размер на :
1. Дневни пари : по  ................ евро на ден или левовата равностойност ..................... лв; 
2. Квартирни пари по................. на ден , в зависимост от заповедта на ръководството.

Пътуването да се извърши с ....................................... ..................................................................

В 10-дневен срок от завръщането си командированият да представи писмено отчет за извършената работа и отчет за изразходваните средства.

Разходите за командировката са за сметка на: „ ..................................” Е/ООД
Ръководител:

     „ ..................................... ” ЕООД


гр.София
ДАТА:........... г.

Сметка за полагащи се пътни, дневни и квартирни пари
                            на  

.................................................., .....................................
Трите имена, длъжност

№ по ред Дата на пътуването Брой дни      Маршрут                Дневни
Сума        валута
1.          от .............                                   30     София-..............     .......         евро
                  до
            дата............
1. Дневни пари за:                30  дни * .......  евро = .......      евро
Всичко:.........  евро

Словом: ......................................................  евро


Дата: ....................                                 Подпис:

Утвърждавам:                                         Ръководител:                


четвъртък, 11 август 2011 г.

Покана за доброволно изпълнение от физическо лице

До
(трите имена),
ЕГН .....,
лична карта номер ........
адрес: гр. ........., ж.к. ........, бл. ....,
вх. ...., ап. .......

ПОКАНА
за доброволно изпълнение
от ..............................(трите имена на кедитора)

Уважаеми г-н/г-жо Длъжник*,
Съгласно сключен договор ............................., от дата ...................................., наричан за краткост договора, между нас и във връзка с неизпълнението Ви на задълженията по договора, ви отправям настоящата покана за доброволно изпълнение на задълженията ви по договора като ви давам срок до .................................... да платите доброволно сумата по задължението, която възлиза на ............................. лева.

Падежът на плащане на съответните суми е бил както следва на дата ............................ Сумите са дължими в едно с неустойката за просрочено плащене / или в едно с дължимата лихва за просрочие / в размер на ................% от дължимата сума за всеки просрочен ден, съгласно договора**. При просрочване на плащането на някоя от дължимите вноски по-горе, следва ............................(тук спокойно можете да си измислите някаква санкция, да изтриете изречението или да цитирате някоя наказателна клауза от догорора си, на която дасе позовете ).
При неизпълнение на задълженията Ви, ще бъдат предприети мерки по принудително изпълнение чрез компетентните държавни органи, налагане на запор върху заплата, движимо и недвижимо имущество и др.

С Уважение:.................................................
(трите имена на кредитора/кредиторите)
Дата: ......................................
Гр./с. .......................................


* Пишат се трите имена или поне име и фамилия на длъжника
** Ако в договора сте проявили недалновидност и не сте включили нито неустойка, нито лихви за просрочие, можете да се позовете на действащото законодателство и да напишете текста „в едно със законната лихва за просрочие”. Можете да се осведомите за размера й на сайта на бнб или от където намерите за добре.

четвъртък, 4 август 2011 г.

декларация за произход на средства


 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона

за мерките срещу изпиране на париДолуподписаният/ата:..........................................................................................           ……………...                         (име, презиме, фамилия)

ЕГН................................................. (за български гражданин)/дата, месец, година на раждане ……………………………………………….. (за гражданин на друга държава) постоянен адрес ..................................................... гражданство..........................., документ за самоличност - вид ………………. ………..№ ………………  , издаден от ……….. ……………………………...
на ……….г.,
в качеството ми на ..........................................................., в………………………………………. ........................................................................... , БУЛСТАТ/ЕИК .........................,    данъчен №........................................., със седалище и адрес на управление……………………………
 ……………………………………………………………...................................................................

 

Декларирам, че паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка)……………………………………………………………………………………,  в размер на …………………………(вид валута)………. имат следния произход:

 

         Търговска сделка;         Сделка с недвижим имот;          Наследство ;
       
         Прехвърлени от друга банкова сметка;           Срочен депозит, акумулиран чрез различни  вноски/преводи по време на  действието му ;
 
          Наеми ;        Хонорари и  възнаграждения ;    
          
          Друго…………………………………………………………………………..
(описание)

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.


Дата на деклариране:                                                      Декларатор:

…………………………                                                ........................................
                                                                                            (подпис)

петък, 10 юни 2011 г.

Хонорар сметка и служебна бележка към граждански договори


НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА   ___________________________________________________________________________________________________________________
ЕИК ________________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция _____________________________________________________________________________________________

 

СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ

N ….........../........… 20…г.
ТАЗИ СМЕТКА НЕ СЕ ПОПЪЛВА, КОГАТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ НА ДОХОДА ОТ ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ И Е ДЕКЛАРИРАЛО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО С ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД ПЛАТЕЦА НА ДОХОДА

Съгласно договор № ................от ...............20… г., на .......................................................…………..……………….....................
                                                                                                               (вписват се собствено име, презиме  и фамилно име на лицето)
ЕГН: ………..........………, постоянен адрес: ..……………….........................…………………..……..............,
                                                                                         (вписва се точният адрес на лицето -  гр./с., община/район, ж.к., ул. №, бл., вх., ап.)
следва да се изплати сумата ............................. лв. словом….......................................................................................…………….
Сумата по тази сметка се изплаща за периода от …….....………....… 20…г. до ………..……………. 20…г.
                                                                                   (вписват се съответните дата и месец)
              
1. Сума по тази сметка                                                                                                                              …………………………….. лв.
2. Нормативно признати разходи за дейността (10%, 25%, 40% или 60% от ред 1)                        ......................................… лв.
3. Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2)                                                                              ..……………………………. лв.
4. Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице)                                            ......................................... лв.
5. Осигурителен доход от сумата на ред 1, върху който се дължат
 осигурителни вноски (попълва се от физическото лице)                                                                 ……….…………………... лв.

Попълва се от физическото лице
1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто :  да      не    Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък, след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата от 7920 лв.

2. През месец.........................20......г.  съм осигурен върху максималния осигурителен доход:  да        не    
Ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, отбележете “да” и в този случай  редове 5 и 6 не се попълват. За 2011 г. максималният месечен размер на осигурителния доход е 2000 лв. 

3. Пенсионер съм и не желая да бъда осигуряван за ДОО и ДЗПО:   Да          

4. Специализант съм и получавам възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето:  Да 
                                                                                                                                                      
Подпис:__________________________
6. Задължителни осигурителни вноски, в т.ч. за:                                                                                 ..........……………..…..лв.
6.1. Фондовете на ДОО ( ред 6.1., буква „а” + ред 6.1., буква „б”  + ред 6.1., буква „в”)                                      ….......…………………лв.                                                                                                                   
а) фонд "Пенсии":                                                                                                                           
- за родените преди 1 януари 1960 г.  (7,9% от ред 5) или                                                                                      ….......…………………лв. 
- за родените след 31 декември 1959 г. (5.7 % от ред 5)                                                                                         ….......…………………лв.
б) фонд "Общо заболяване и майчинство" ( 1,4 % от ред 5)                                                                          ….......…………………лв.
в) фонд "Безработица" ( 0,4 % от ред 5)                                                                                                               ….......…………………лв.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
          1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без трудово правоотношение са получили възнаграждение под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и не са осигурени на друго основание през съответния месец.
           2. Платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. В този случай  редове 5 и 6 не се попълват.
           3. Букви „б” и „в” на т. 6.1 се попълват само за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал.1 от Закона за здравето.
6.2. Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален
       пенсионен фонд - за родените след 31 декември 1959 г. (2,2% от ред 5)                                   .........……...………......лв.
6.3. Здравно осигуряване (3.2% от ред 5)                                                                                                      ….....…….…..………...лв.
7. Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 4 - ред 6)                                                                     …………………….......... лв.
8. Дължим авансов данък (10% от ред 7)                                                                                            ...............................…....... лв.

9. Сума за получаване (ред 1 – ред 6 – ред 8)                                                                                                       .................................…..... лв.

словом .............................…….....................……………..……......................………….........................................................……. лв.
                                              
.............................                                                                                                                               Изплатил сумата: .............................………
       (дата)                                                                                                                                                                                     (подпис)

.........................….                                                                                                                              Ръководител : .....................................……..
       (гр./с.)                                                                                                                                                                         (подпис и печат)

Получил сумата : ...............................….
                                                     (подпис)                                                                                                                                      
Упълномощено лице/ законен представител ............................................................................................ЕГН ..…….….............................................
   
НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА   ___________________________________________________________________________________________________________________
ЕИК __________________________________ Териториална дирекция на НАП по регистрация ___________________________________ Адрес за кореспонденция _____________________________________________________________________________________________

 С Л У Ж Е Б Н А   Б Е Л Е Ж К А


Настоящата служебна бележка се издава на .......................................................…………..………………………....................…....
                                                                                                      (вписват се собствено име, презиме и фамилно име на лицето)
ЕГН/ЛНЧ/сл. №, издаден от НАП:.......………………………,постоянен адрес: ..….........................................…..............................,
                                                                                        (вписва се точният адрес на лицето -  гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)
в уверение на това, че по Сметка за изплатени суми  N ...................... / ................... .20....г.:
1. Върху сумата по тази сметка,.............………...................лв. е удържан данък  в размер на ………………………...….. лв.
                         (вписва се сумата по ред 1, съответно сумата по ред 8 от Сметката за изплатени суми)  
Удържаният данък е преведен по сметка N ...........………………………………………………………………………………………….
на Териториална дирекция на НАП........................................................................................               
2. Осигурителният доход за периода от ………………....…20.….г. до…….……….....….20.…г., върху който са внесени вноски  
    за ДОО, ЗО и ДЗПО в универсален пенсионен фонд, е в размер на                          -   …………………………. лв.                                                   
              3. Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, в т.ч. за: 
                   а) фонд „Пенсии”                                                                                                       -   …..……………………… лв.
     б) ДЗПО в универсален пенсионен фонд                                                                        -    …………………………. лв.
     в) здравно осигуряване                                                                                                         -    .………………………… лв.

..................……...                                                                                           
    (дата)                                                                                                                                    
.............……....….                                                                                                            Ръководител : .........................................
    (гр./с.)                                                                                                                                                         (подпис и печат)


ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. На основание чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност или доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 от същия закон сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
2. Служебната бележка се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните вноски. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Другият екземпляр се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.