Можете да посетите сайта ни тук

Можете да се доверите на нашия опит- повече от 20 години, в сферата на: счетоводно обслужване, данъчни консултации, в това число по ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, АПК и др, оптимизиране на данъци и оптимизиране на разходи, вътрешно финансов одит и пр.

Страници

Гласувайте за нашия блог тук

BGtop

Like button

четвъртък, 4 август 2011 г.

декларация за произход на средства


 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от Закона

за мерките срещу изпиране на париДолуподписаният/ата:..........................................................................................           ……………...                         (име, презиме, фамилия)

ЕГН................................................. (за български гражданин)/дата, месец, година на раждане ……………………………………………….. (за гражданин на друга държава) постоянен адрес ..................................................... гражданство..........................., документ за самоличност - вид ………………. ………..№ ………………  , издаден от ……….. ……………………………...
на ……….г.,
в качеството ми на ..........................................................., в………………………………………. ........................................................................... , БУЛСТАТ/ЕИК .........................,    данъчен №........................................., със седалище и адрес на управление……………………………
 ……………………………………………………………...................................................................

 

Декларирам, че паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка)……………………………………………………………………………………,  в размер на …………………………(вид валута)………. имат следния произход:

 

         Търговска сделка;         Сделка с недвижим имот;          Наследство ;
       
         Прехвърлени от друга банкова сметка;           Срочен депозит, акумулиран чрез различни  вноски/преводи по време на  действието му ;
 
          Наеми ;        Хонорари и  възнаграждения ;    
          
          Друго…………………………………………………………………………..
(описание)

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.


Дата на деклариране:                                                      Декларатор:

…………………………                                                ........................................
                                                                                            (подпис)

Няма коментари: